Skip to content

Mesafeli satış sözleşmesi (TR)

Madde 1- Taraflar

1.1. satıcı

İsim : Ayzek Tekstil

Adres:Adres : Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 10010 Sokak No:2 Merkezefendi / DENİZLİ

Telefon: (0850) 807 20 44

E-posta: info@adamayzek.com

1.2. Alıcı

İsim – soyadı/TC.No
adres
Telefon
e-posta

Madde 2- Konu

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait internet sitesinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile satış bedeline ilişkin 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Yönetmelik ve Tüketicinin Korunması Hakkındaki Sözleşmeler’dir. https://www.adamayzek.com adresinde tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesine ilişkin hükümler uyarınca

Alıcı, satıcının adı, ünvanı, açık adresi, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel özellikleri, vergiler dahil satış fiyatı, ödeme şekilleri, teslimat şartları ve masrafları vb. konu mallara ilişkin tüm ön bilgiler. Satış ve “cayma hakkının” nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazda bulunabilecekleri merciler vb. hususlar satıcı tarafından açık, anlaşılır ve internet ortamında bildirilir ve bu ön bilgiler elektronik ortamda teyit edilir. ve sonra malları sipariş etmek.

https://www.adamayzek.com/ sitesindeki ön bilgiler ve alıcı tarafından düzenlenen fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

Madde 3- Sözleşme Konusu Ürün/Ödeme/Teslimat Bilgileri

Ürünlerin/ürünlerin türü ve türü, miktarı, marka/modeli, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimatı yapan kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti aşağıdaki gibidir. İçerisindeki bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Alıcı, bu bilgilerin yanlış veya eksik verilmesinden doğacak zararları tamamen karşılamayı kabul eder ve bu durumdan doğabilecek her türlü sorumluluğu da alıcı kabul eder.

SATICI, ALICI’nın verdiği bilgilerin gerçeğe uygun olmaması durumunda siparişi durdurma hakkını saklı tutar. SATICI’nın siparişte sorun tespit ettiği durumlarda ALICI’nın vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden ALICI’ya ulaşamaması halinde siparişin icrası 15 (onbeş) gün süreyle dondurulur. ALICI’nın bu süre içinde SATICI ile iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içinde ALICI’dan herhangi bir yanıt alınmazsa SATICI her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder.

Alınan Ürün / Ürünler

Ad, kod:… adet
Toplam Satış Bedeli:…. -AB
Ödeme: Kredi Kartı / Banka Havalesi (EFT)
Teslimatçı:
Telefon numarası :
Teslim edilecek adres:
Fatura Kişi/Kurum:
Fatura Adresi :
Vergi İdaresi:
Vergi Kayıt Numarası:

Madde 4- Sözleşme Tarihi ve Mücbir Sebep

Sözleşme tarihi, siparişin alıcı tarafından verildiği tarihtir ../../…. Tarihtir.

Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolü dışında gelişen ve ortaya çıktığında taraflardan birinin veya her ikisinin yükümlülüklerini tamamen veya kısmen yerine getirmesini imkansız hale getiren şartlar ve veya yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeye zorlama (doğal afet, savaş), terör, ayaklanma, mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesisleri vb.) Mücbir sebep olarak hareket eden taraf, diğer tarafa derhal ve yazılı olarak bildirimde bulunacaktır.

Mücbir sebebin devamı süresince taraflar edimlerini yerine getirmemekten sorumlu tutulamazlar. Bu mücbir sebep halinin 30 (otuz) gün devam etmesi halinde taraflardan her biri tek taraflı fesih hakkına sahip olacaktır.

Madde 5- Satıcının Hak ve Yükümlülükleri

5.1. Satıcı, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmeye yüklediği fiilleri mücbir sebepler dışında eksiksiz olarak yerine getireceğini kabul ve taahhüt eder.

5.2. 18 (onsekiz) yaşının altındaki kişiler https://www.adamayzek.com adresinden alışveriş yapamazlar. Satıcı, sözleşmede belirtilen alıcının doğru yaşını esas alacaktır. Ancak, alıcının yaşının yanlış yazılmasından dolayı satıcı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.2. Sistem hatalarından kaynaklanan fiyat hatalarından Https://adamayzek.com sorumlu değildir. Buna göre, siteye yasa dışı yollarla yapılan müdahaleler nedeniyle doğabilecek sistem, tasarım veya fiyat hatalarından satıcı sorumlu değildir. Alıcı, sistem hataları nedeniyle satıcıdan talepte bulunamaz.

5.3. https://www.adamayzek.com adresinden kredi kartı (Visa, MasterCard vb.) veya banka havalesi ile alışveriş yapabilirsiniz. Sipariş tarihinden itibaren bir hafta içinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Siparişlerin işleme alınma süresi, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı veya havalenin (EFT) bankaya ulaştığı zamandır.

Distance sales contract (EN)

Article 1- The Parties

1.1. Seller

Name : Ayzek Textile

Adress:Adres : Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 10010 Sokak No:2 Merkezefendi / DENİZLİ

Telephone: (0850) 807 20 44

E-mail: info@adamayzek.com

1.2. Receiver

Name – soyadı/TC.No
Adress
Telephone
E-mail

Article 2- Subject

The subject of this agreement is the Regulation on the Protection of Consumers numbered 4077 and the Contracts on the Protection of Consumers in relation to the sale and delivery of the product specified below and the sales fee, which the BUYER has electronically ordered from the SELLER’s website at https://www.adamayzek.com to determine the rights and obligations of the parties in accordance with the provisions of

Buyer, seller’s name, title, full address, telephone and other access information, the basic characteristics of the goods subject to sale, sales price, including taxes, payment methods, delivery terms and costs, etc. all preliminary information about the goods subject to sale and the use of the right to “withdraw nasıl and how to use this right, the authorities to which they can submit complaints and objections, etc. is informed by the seller in a clear, understandable and internet environment, confirming this preliminary information electronically and then ordering the goods.

https://www.adamayzek.com/ site on the preliminary information and the invoice issued by the buyer is an integral part of this agreement.

Article 3- Product / Payment / Delivery Information Subject to Contract

The type and type of products / products, quantity, brand / model, sales price, payment method, delivery person, delivery address, invoice information, shipping charge are as follows. The information contained in it must be accurate and complete. The buyer accepts to fully cover the damages arising from the inaccurate or incomplete information of this information, and the buyer also accepts any responsibility arising from this situation.

The SELLER reserves the right to suspend the order if the information provided by the BUYER does not coincide with the reality. In cases where the SELLER detects problems in the order, if the BUYER cannot reach the BUYER from the phone, e-mail and postal addresses given by the BUYER, it will freeze the execution of the order for 15 (fifteen) days. The PURCHASER is expected to contact the SELLER during this period. If no response is received from the BUYER during this period, the SELLER cancels the order in order to prevent damage to both parties.

Received Product / Products

Name, code:… pieces
Total Sales Price:…. -EU
Payment: Credit Card / Bank Transfer (EFT)
Delivery Person:
Phone number :
Address to be delivered:
Invoice Person / Institution:
Billing address :
Tax Administration :
Tax Registration Number:

Article 4- Contract Date and Force Majeure

The contract date is the date on which the order was placed by the buyer ../../…. It is history.

Conditions that do not exist or are not foreseen on the date of the signing of the contract, which develop beyond the control of the parties and that, when it arises, make it impossible for one or both parties to fully or partially fulfill their obligations and obligations, or force them to fulfill their obligations on time (natural disaster, war) , terrorism, insurrection, changing legislation provisions, seizure or strike, lockout, production and communication facilities, etc.). The party acting as a force majeure shall notify the other party immediately and in writing.

During the continuation of the force majeure, the parties shall not be liable for failing to fulfill their actions. If this force majeure situation continues for 30 (thirty) days, each party shall be entitled to unilateral termination.

Article 5- Rights and Obligations of the Seller

5.1. The Seller agrees and undertakes to fulfill the acts imposed on the contract in full except for force majeure pursuant to the provisions of the Law No. 4077 on the Protection of Consumers and the Regulation on Distance Contracts.

5.2. Persons under the age of 18 (eighteen) cannot make purchases from https://www.adamayzek.com. The seller shall be based on the correct age of the buyer specified in the contract. However, the seller cannot be held responsible in any way due to the wrong typing of the buyer’s age.

5.2. Https://adamayzek.com is not responsible for the price errors caused by system errors. Accordingly, the seller is not responsible for the system, design or price errors that may arise due to interventions to the website by illegal means. The buyer cannot claim from the seller based on system errors.

5.3. You can shop by credit card (Visa, MasterCard, etc.) or bank transfer from https://www.adamayzek.com. Orders that are not transferred within one week from the date of order are canceled. The processing time of the orders is not the moment of the order, but the time when the required collection is made from the credit card account or the transfer (EFT) reaches the bank accounts. Payment methods, such as payment shipment or postal check, without consultation with customer service are not accepted.

Article 6- Rights and Obligations of the Buyer

6.1. The Buyer agrees and undertakes to perform the actions imposed on the contract in full except for force majeure.

6.2. The buyer accepts and undertakes that he is deemed to have accepted the terms and conditions of the business contract with the order and will make the payment in accordance with the payment method specified in the contract.

6.3. The buyer shall provide the seller’s name, title, full address, telephone and other access information on the website https://www.adamayzek.com, the basic characteristics of the goods subject to sale, sales price, including taxes, terms of payment, delivery terms and costs, etc. all preliminary information about the goods subject to sale and the use of the right to “withdraw nasıl and how to use this right, the authorities to which they can submit complaints and objections, etc. on this subject, acknowledges and declares that it has confirmed this preliminary information electronically.

6.4. Subject to the preceding clause, the Buyer declares that he has read and obtained the information on the order / payment / use procedure and the information provided in the electronic environment, including product order and payment conditions, product use instructions, precautions taken against possible situations and warnings. .

6.5. In case the buyer wants to return the product, he accepts and undertakes not to damage the product and its packaging in any way and to return the original invoice and delivery note at the time of the return.

Article 7- Order / Payment Procedure

Order

The VAT amount (including the total installment amount in installment transactions) of the products added to the shopping basket is processed by the recipient of the relevant bank card after being approved by the buyer. Therefore, orders are shipped
order confirmation mail is sent to the customer before. Shipment is not made until order confirmation mail is sent.

Any disruption in the process or problems with the credit card may be notified to the recipient by using one or more of the telephone / fax / e-mail ways specified in the contract. If necessary, the buyer may be asked to contact his bank. The processing time of the orders is not the moment when the order is placed, but when the required collection is made from the credit card account or the transfer (EFT) is determined to reach the seller accounts.

In the event that it is understood that the goods subject to the contract cannot be procured for an exceptionally justified reason and / or stock problem is encountered, if the buyer immediately informs and approves immediately and clearly, another product of equal quality and price can be sent to the buyer or according to the buyer’s desire and choice; another product may be sent, the product may enter the stock or delivery obstacle can be expected to be eliminated and / or the order can be canceled.

In cases where it is impossible to fulfill the obligation to deliver the goods subject to the contract, the buyer shall be notified of this situation and the total price paid and any documents that put him under debt shall be returned to him within ten days at the latest and the contract shall be canceled. In such a case, the buyer shall not demand any additional material and moral damages from the seller.

Payment:

https://www.adamayzek.com, customers who do not want to use their credit card information on the internet are offered the possibility of ordering by cash transfer. In payment by wire transfer, the buyer can choose the most appropriate bank and make the transfer. If an EFT has been made, the date of deposit will be considered. When making wire transfers and / or EFT, the “Sender Information aynı must be the same as the Invoice Information and the order number should be written.

If the credit card of the Buyer does not pay the Seller’s price due to unfair or unlawful use by the unauthorized person after the delivery of the Product, the Seller shall not pay the Seller the product amount to the Seller within 10 days. It is mandatory to send. In such cases, the shipping costs shall be borne by the Buyer.

If the buyer chooses to pay by credit card, the BUYER shall confirm the relevant interest rates and the default interest information from the bank separately and accept that the provisions regarding interest and default interest shall be applied under the “Credit Card Agreement arasındaki between the Bank and the BUYER in accordance with the provisions of the legislation in force, declares and undertakes.

Article 8- Shipping / Delivery Procedure

shipment:

Upon receipt of the order confirmation e-mail, the product (s) are handed over to the shipping company which the seller has contracted.

Delivery:

The product (s) will be delivered to the buyer’s address with the cargo agreed by the seller. Delivery time is between 2 and 10 days after the order confirmation e-mail is sent and the contract is established depending on the model and type of printing you have chosen.

The products are sent to the regions where the cargo companies do not deliver addresses by telephone notification.

In regions where the Cargo Company delivers once a week, in case of inaccuracies and deficiencies in shipment information, some social events and natural disasters may cause sagging within the specified time period. The buyer cannot bear any responsibility to the seller due to these sags. If the product is to be delivered to another person / organization other than the Buyer, the seller shall not be liable for any extra cargoes that may arise due to the failure of the person / organization to accept the delivery, inaccuracy of the shipment information and / or the absence of the Buyer. If the product / products did not reach the customer within the specified days, delivery problems should be reported to the customer service immediately using the e-mail address info@adamayzek.com.

In case of damaged package; Damaged packages should not be received and a record should be recorded to the Cargo Company official. If the Cargo Company official considers that the package is not damaged, the buyer has the right to open the package there to check that the products are delivered undamaged and to ask for a record of the situation again. Once the package is received by the Buyer, it is assumed that the Cargo Company has performed its duties in full. If the package has not been accepted and the record has been kept, the situation should be reported to the seller Customer Service as soon as possible with the copy of the record remaining in the Buyer.

Article 9- Procedure for the Right of Return and Cancellation of Products

Product Returns:

In return and exchange, pre-refund process is performed, but since the product you will receive is personal, there is no return exchange after the work you have approved is printed. Observe this information before approval for printing. The buyer has the right to withdraw from the contract within seven days of receiving the unprinted product without giving any reason and without paying penalties. In order to carry out the refund transactions in accordance with the general communiqué numbered 385 on tax procedure law, the buyer is required to fill the return sections at the bottom of the 2 invoices of the seller delivered together with the goods after completing them completely and correctly and to sign and send a copy together with the product to the seller. period starts from the day the goods are delivered to the buyer. Returned product or products must be covered by buyer.

There is no right of withdrawal for goods prepared in accordance with the buyer’s wishes and / or his personal needs.

In the event that the buyer uses his right of withdrawal, the seller shall return the total price he has received within ten days from the receipt of the invoice containing the cancellation notification and any document that puts the consumer under debt at no cost.

The decrease in the value of the goods received or the existence of a reason that makes it impossible to return does not prevent the exercise of the right of withdrawal. However, if the impairment or impossibility of the return is due to the consumer’s fault, the seller must compensate the value or decrease in the value of the goods.

The general return period is 7 days for each product that is purchased for a short time. During this period, the return of products that have been unpacked, used, destroyed and so on will not be accepted. Returns must be made with the original packaging.

In case of any opening, deterioration, breakage, destruction, tearing, use and other situations in the product and packaging that is purchased for the purpose and if the product cannot be returned to the buyer at the time it was delivered to the buyer, the product will not be returned and its cost will not be refunded.

For product returns, the situation should first be communicated to customer service. The return information of the product is sent to the customer by the seller. After this meeting, the invoice containing the information about the product return must be sent to the seller via the Cargo company delivering to the address of the buyer. The return product that reaches the seller is accepted as refund if the conditions provided in this agreement are met and the refund is made to the buyer’s credit card / account. No refund will be made until the product is returned. Reflection period of credit card refunds to credit card accounts is at the disposal of the related bank.

In the event that the buyer uses his right of withdrawal, the seller shall return the total price he has received within ten days from the receipt of the invoice containing the cancellation notification and any document that puts the consumer under debt at no cost.

The decrease in the value of the goods received or the existence of a reason that makes it impossible to return does not prevent the exercise of the right of withdrawal. However, if the impairment or impossibility of the return is due to the consumer’s fault, the seller must compensate the value or decrease in the value of the goods.

The general return period is 7 days for each product that is purchased for a short time. During this period, the return of products that have been unpacked, used, destroyed and so on will not be accepted. Returns must be made with the original packaging.

In case of any opening, deterioration, breakage, destruction, tearing, use and other situations in the product and packaging that is purchased for the purpose and if the product cannot be returned to the buyer at the time it was delivered to the buyer, the product will not be returned and its cost will not be refunded.

For product returns, the situation should first be communicated to customer service. The return information of the product is sent to the customer by the seller. After this meeting, the invoice containing the information about the product return must be sent to the seller via the Cargo company delivering to the address of the buyer. The return product that reaches the seller is accepted as refund if the conditions provided in this agreement are met and the refund is made to the buyer’s credit card / account. No refund will be made until the product is returned. Reflection period of credit card refunds to credit card accounts is at the disposal of the related bank.

Products that are used and cleaned in accordance with the instructions for use are guaranteed for 2 years against any production defects under the following conditions: The warranty liability of the seller is only valid for consumers who are covered by the law no 4077. The provisions of the Turkish Commercial Code shall apply to commercial works.

Article 11- Confidentiality

The information provided by the buyer to the seller in order to make payment with the information specified in this agreement shall not be shared with the third parties by the seller.
Seller may disclose this information only in the presence of administrative / legal obligation. Within the scope of any forensic investigation documented as a research license, the seller may provide the relevant authority with the information requested from him.

Credit Card information is never stored.
Information such as the recipient’s e-mail address, postal address, and telephone is used only by the seller for standard product delivery and information procedures. In some periods campaign information, information about new products, promotional information can be sent to the buyer after approval.

Article 12- Competent Courts and Execution Offices in case of Dispute…

In the event of a dispute arising from the application of this agreement, the Consumer Arbitration Committees and the Consumer Courts in the settlement of the Buyer or the Seller are authorized up to the value announced by the Ministry of Industry and Trade each year in December.

In the event that the order is realized, the Buyer shall be deemed to have accepted all the terms of this agreement. … / … / …

Article 13 – Notifications and Contract of Evidence

Any correspondence between the Parties under this Agreement shall be made by e-mail, except as required by law. Buyer, in case of disputes arising from this Agreement, www.adamayzek.com official books and commercial records, in his database, servers, electronic information and computer records, will constitute binding, definitive and exclusive evidence, the article 193 of the Code of Civil Procedure. Article in the sense of the contract of evidence in the nature of acceptance, declare and undertakes.